Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Skogsbruk som lösning

Skogsbruksaktivisterna  Maria Vesterberg och Johannes Söderqvist från Brunskog berättar om skogen på Naturbruksmötet i Ransby 2010

Kontinuitetsskogsbruk eller kalhyggesfritt skogsbruk är det Miljöförbundet Jordens Vänner förespråkar vid skogens nyttjande. Ett varsamt brukande utan att   förbruka. Med  kontinuitetsskogsbruk avser vi ett långsiktigt, ekonomiskt och ekologiskt  hållbart skogsbruk med återkommande avverkningar i intervaller på mellan 10-15 år. Ett ekologiskt uthålligt   skogsbruk skall främja biologisk mångfald i skogsekosystemen snarare än den utarmning som allt för ofta sker idag.

I genomsnitt  ger denna avverkning i jämförelse med kalhyggesbruket på sikt 100 kr mer i netto per avverkad kubikmeter. Detta genom att främst mogna träd avverkas  som i sin tur ger större inkomster än avverkning av omogna träd, oftast inga  planteringskostnader och på sikt även ökad timmerkvalitet.

Dessutom skapas en stormfast omväxlande skog med fortsatt höga miljövärden. Vilken miljöhänsyn som tas måste fastställas nogrannt innan några åtgärder görs. Ingen avverkning skall dock ej ske i skogar som bedömts  innehålla höga naturvärden och upprätthålla och utveckla dessa utan påverkan. Givetvis ska inte inte urskogar eller urskogsliknande skogar brukas.

Skogsägaren är nöjd, ett rikt växt och djurliv består, en öppnare och trevligare skog formas och riskerna för insektsangrepp minskar samtidigt som brukandet sker utan gifter.  MJV  är av den uppfattningen att det svenska skogsbruket snart kommer att minska det idag allenarådande hyggesbruket och inse fördelarna med ett mångbruk som gynnar alla. Beträffande granbarkborrar så finns alternativa bekämpningsmetoder som feromonfällor – det är också viktigt att förutse  svärmningstider och risker och sist men inte minst att man måste upprätthålla tillgång på barkborrarnas naturliga fiender. Risken är att fienderna också försvinner i ett område och ett begränsat angrepp förvärras.

Ensidig rådgivning av kalhyggesbruk förbrukar naturresurser som har lett  till och fortsätter att leda till en ökande biologisk utarmning. Speciellt i kvarvarande  kontinuitetsskogar, skiktade och heterogena måste enligt MJV, Skogsstyrelsens  rekommendationer anpassas och individualiseras. Nuvarande  rekommendationer från Skogsstyrelsen är till största delen baserat på  principen ”kalhygge och plantering”. Enligt riksskogstaxeringen är idag bara  kring ca 10% av Sveriges skogsareal flerskiktad.

Ungefär 200 000 hektar avverkas årligen, huvudparten är skogar som ej  tidigare kalhuggits. Genom pågående kalhuggning av äldre heterogen skog omformas ekologiska system som bevisligen medför en utarmning av djur och växtliv. Hotet mot enskilda skogslevande arter är föryngringsavverkning av naturskogsliknande bestånd den enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter, vilket Skogsstyrelsen själva skriver under på.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>