Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Internet

4. Internet och folkrörelser 4a. Sociala medier obrukbara i kamp på allvar

Länge har många inte minst experter talat om sociala medier som orsak till uppkomst av nya rörelser. Under det pågående upproret i Egypten har detta kommit till att bli testat i verkligheten. I dess början stämmer det att två facebookgrupper hade betydelse för samordning av demonstrationer på vredens dag tisdagen 25 januari, bägge med ungefär 25 000 anslutna. Demonstrationerna kom också att bli betydligt mer omfattande än vad myndigheterna räknat med. Men när demonstrationerna tilltog och på allvar utmanade regeringen vände situationen till det motsatta. Nu användes istället den klassiska formen flygblad som informerade allmänheten om var demonstrationer skulle hållas och hur man skulle förhålla sig gentemot polisen. På flygbladet stod uttryckligen att inga skulle informera om demonstrationerna via internet av den enkla anledningen av myndigheterna kontrollerar nätet.

Överbetoningen av kommunikationsteknologi för proteströrelser är en vanlig företeelse inte minst bland akademiska forskare. Medier har alltid spelat en stor roll för folkrörelser. Från de tryckta bladen med bilder under bondeupprorens tid i kampen mot påven och överheten, karikatyrerna som inte minst fick ett folkligt uppsving under Pariskommunen, folkrörelsernas etablering av tidningar, den iranska revolutionen som styrdes från Paris av Khomeini med hjälp av predikningar som masskopierades på ljudkassetter och i massprotester på Filippinerna där SMS meddelanden spelade en stor roll. Men medietekniken har alltid haft ett socialt sammanhang som gett den kraft, en hel stad i uppror som under Pariskommunen där varje bar och gata är en samlingsplats för revolution i kampen för allmän rösträtt, folkrörelsernas samlingslokaler, moskéerna i Iran där kassetterna spelades upp. Idag är de stora demonstrationerna i Egypten när folkmassorna driver polisen bakåt något som sker utan sociala medier och efter fredagsbönen i moskéerna. Det räcker inte med kommunikationsteknologi, det måste finnas någonstans att träffas också, en plats att vara på.

4b. Bloggande substitut för ett föreningsliv på tillbakagång?

I ett decembernummer av finlandssvenska tidingen Ny Tid analyserar Fredrik Sonck bloggandet i Finlandsverige. Denna minosirtetskultur har ibland haft en politiserande och demokratiserande roll. Både den första antikärnvapenföreningen, solidaritetsorganisationen Emmaus och nyfeminismen i Finland var finlandssvenska initiativ. Numera tycks den Finlandsvenska kulturen var mera inskränkt av analysen i Ny Tid att döma. Men kanske denna analys också har något att säga om andra samhällen i Norden? Så här avslutar Sonck sin artikel:

”Den i bloggvärlden närmast desperata viljan att synliggöra sina konsumtionsval för att på så sätt synliggöra sig själv är säkert symptomatisk för vår tid. Symptomatiskt är kanske också att bloggsfären vuxit sig så stark just i Svenskfinland: Både bloggens och Svenskfinlands offentlighet är nämligen – trots att motsatsen hävdas – introvert. På bloggen härskar skribenten egenmäktigt på sitt utmätta territorium. Bloggaren uttrycker en åsikt och läsarna har möjlighet att kommentera – vilket i praktiken innebär att man håller med eller att man visar att man lyssnat, inte att man går i polemik. På så sätt erbjuder bloggen en skyddad hemmaplan i offentligheten: ‘Gillar du inte vad jag skriver – sök dig någon annanstans’. Ambitionen är sällan att övertyga den som är skeptisk.”

På så sätt är bloggsfären ett rum där friktionsytor i mån av möjlighet slipas bort. Bloggens demokratiska funktion – i den mån den har någon – handlar snarast om att upprätthålla en social samhörighet. Kanske kan den beskrivas som ett.

Fredrik Sonck
http://www.nytid.fi/2010/12/bloggar-och-demokrati/#more-2068