Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Strategier

Vad kommer att växa fram ur nästa regimsammanbrott?

Det är när klasskillnaderna växer, och när överklassen smiter från att bidra till gemensamma kostnader, som regimer bryter samman. Det hävdar Jack Goldstone efter att ha studerat regimsammanbrott i England, Kina och Turkiet på 1600-talet, i Frankrike på 1700-talet och i Japan på 1800-talet .

Han ser naturligtvis tydliga paralleller i dagens värld. (Läs mer…)

Den verkliga nationaldagen

Många har hävdat att Sveriges rätta nationaldag är midsommar. Och det är rätt. Men det ska förstås vara gamla midsommardagen – 24 juni.

Då inträffade, 1434, Sveriges närmaste parallell till stormningen av Bastiljen. Då brändes fogdeborgen Borganäs, vilket kan sägas vara böndernas självständighetsförklaring gentemot en alltmer auktoritär kungamakt. Det var startskottet för senmedeltidens allt mer självständigt agerande bonderörelse.

Det är den vi har att tacka för att vi slapp den livegenskap resten av Europas periferi råkade in i. I Sverige tvingades ambitiösa krigarkungar förhandla med bönderna under ett par hundra år istället för att helt simpelt tvinga dom att betala sin sista styver.

Det är något att fira, tycker jag. Och dra lärdom av.

Det som räknas är framgång

 

Den här artikeln skrev ursprungligen på yelah 2009, som ett inlägg i en debatt om våld och politik. Men eftersom den webbplatsen verkar ha råkat ut för något som skapar varningssignaler när man försöker läsa där lägger jag in en kopia här:

Vi måste sluta upp med att diskutera frågor om våld och icke-våld utifrån nån sorts moraliserande termer. I politiken finns det bara en moral: att ha framgång. Alla handlingar som leder till att motparten får framgång är om inte omoraliska så i alla fall hycklande, dvs man verkar objektivt för mål som man säger sig inte ha.

Alltså måste vi acceptera att våld är acceptabel strategi eller taktik om det leder till att våra politiska mål främjas, men icke-acceptabel om det leder till att motpartens politiska mål främjas.

Och då är kanske första steget att göra klart för sig vem man själv är och vilka intressen man vill främja. Betraktar man sig som representant för folkmajoriteten eller underklassen gentemot olika slags eliter och överklasser måste man vara försiktig med vad man gör för då har man ett ansvar. Smågrupper som vill etablera sig som maffior har däremot förstås stort intresse av våld eftersom det ger dem ett slags status. Men det står utanför vår diskussion.

Rent generellt betalar sig sällan våld för den folkliga sidan i en konflikt. Undantag finns naturligtvis. Men i de flesta fall är motparten, dvs staten, bättre på våld än vi, och vinner oftast en konflikt om den trappas upp till en våldsam nivå. Å andra sidan är den folkliga sidan ofta bättre på politik. Man bör alltså tänka sig noga för om man ska ta till våld. Det lönar sig bara i väldigt speciella situationer.

Eftersom jag själv har använt politiskt våld (Almstriden -71), och är stolt över det, antar jag att jag kan diskutera det här utan att få nån sorts pacifiststämpel på mig.

För det första kan man vinna på våld bara om staten hindras att använda hela sin våldspotential, eller i alla fall mer våld än man kan själv.

För det andra kan man vinna på våld bara om man kan få staten att framstå som ”The Bad Guy”, både före och under konfrontationen. Och den ska inte bara framstå som ond för dem som deltar i konfrontationen utan för hela publiken för det är den som avgör de politiska kostnaderna för staten.

I verkligheten är förstås de här två intimt sammankopplade. Det är bara när staten framstår som The Bad Guy och inte anser sig ha råd med det som den frivilligt avstår från att använda hela sin våldspotential.

Detta lyckliga sammanträffande rådde under Almstriden, men det rådde t.ex. inte i Göteborg 2001. Inte minst för att våldet i det första fallet men inte i det andra hade förberetts av ett års fredligt opinionsmässigt och parlamentariskt fotarbete. Men också för att aktivisterna i det första fallet under detta år av politiskt förarbete hade lyckats etablera sig i opinionen som fredliga, hyggliga människor. Det allmänna politiska klimatet var förstås också gynnsammare 1971, tack vare den globala folkrörelsevåg som inleddes av de antikoloniala rörelserna och fylldes på av 60-70-talens europeiska arbetarrörelsemobilisering, vilket gjorde det lättare att lyckas.

Det finns också ett tredje fall där våldsanvändning kan vara legitim: om den genom olika lyckliga omständigheter kan verka sammansvetsande för en hel klass och inte bara för ett litet gäng. Typ vad som äger rum i ett bondekrig. Men då är det dynamit man använder; det kan lika gärna slå åt motsatt håll. En av efterkrigstidens största enskilda politiska mobiliseringar, mot Naritaflygfältet i Tokyo under Vietnamkriget, föll ihop på ett par timmar för att en aktivist dödade en polis. Majoriteten av deltagarna tyckte detta var så motbjudande att de gav upp. Eller ett ännu mer belysande exempel: De svarta i USA har förlorat en hel generation för att några av dem använde våld i slutet av sextitalet, vilket skapade en massbas för Nixons lag-och-ordning-retorik och sjutti-åtti-talens konservativa valmajoriteter.

Antagligen hänger framgången samman med hur legitim majoriteten anser staten vara. I Irak, för att använda vänsterpartisternas exempel, är statens legitimitet försumbar och aktivistvåld alltså mer användbart. I Sverige är statens legitimitet, tack vare ett rimligt anständigt socialförsäkringssystem, ännu ganska hög och våld därför mycket svårare att använda.

Jag vet att vissa aktivister försvarar sin våldsanvändning med att de är chanslösa hur som helst och att motståndarna är ännu större skurkar än de själva. Det är intellektuell lättja. Politisk kamp för vi för att vinna, inte för att skaffa oss gott samvete. Och den som anser sig vara förlorad på förhand gör bäst i att stiga åt sidan så att mer uthålliga aktivister kan inta scenen.

Vi behöver institutioner

”ABF är ingenting utan människor som gör saker. Men trots detta ’finns’ ABF även på natten, när ingen gör något. Det finns i våra huvuden, som en förväntan. Det är en institution. Människan är unik på så sätt att vi kan skapa institutioner som finns i vårt kollektiva medvetande och styr våra handlingar.”

Så ungefär förklarade historikern Arne Jarrick vad som skiljer oss från de andra djuren på seminariet om Global historia på ABF i november.

Tyvärr verkar det som om denna förmåga blir alltmer monopoliserad. Medan vanligt fotfolk för hundra år sen kunde skapa institutioner som fackföreningar, konsumföreningar, hyresgästföreningar – och ABF – tycks vi idag inte i stånd till stort mer än att anpassa oss till statens och kapitalets institutioner och i övrigt skapa efemära ”nätverk” som försvinner så fort de handlingar som bär upp dem har dött ut.

Man kan fråga sig varför det är så.

Beror det på att statens och kapitalets institutioner numera är så många och så heltäckande att de på sitt låt vara auktoritära, styrande och splittrande vis täcker de flesta av våra behov? Beror det på att de institutioner våra förfäder skapade också blev auktoritära, styrande och splittrande, och att vi därför fick avsmak för hela affären?

Destruktivt är det i alla fall. Det lämnar staten och kapitalet ensamma att exploatera vårt kollektiva medvetande och styra våra handlingar långsiktigt.

Problemet ”vänstern”

Man kunde tycka att förutsättningarna för att bedriva systemkritisk oppositionspolitik aldrig har varit bättre än nu. Den nyliberalt motiverade spekulationsekonomin har havererat. Världens regeringar har utlöst en febril aktivitet för att gång på gång slänga in färska resurser i spekulanternas gap på folkmajoritetens bekostnad, med arbetslöshet och misär som resultat. Om de styrande någonsin har diskrediterat sig så är det nu.

Ett tag såg det dessutom ut som om de styrande var splittrade, på en keynesiansk falang som ville expandera sig ur krisen, och en nyliberal hardlinerfalang som ville svälta oss ur den. Men trots denna situation, som traditionellt (enligt den internationellt erkända folkrörelseforskaren Sidney Tarrow) är den som mest av allt uppmuntrar till system­kritisk folkrörelseopposition, har någon sådan vägrat materialisera sig med undantag för i de länder som drabbats hårdast, som Grekland, Italien, Spanien och nu nyligen också på ett lite tvekande vis USA. Och denna opposition har varit föga artikulerad och enligt folkrörelse­forskarnätverket Amsoc mest av karaktären “se oss – vi finns”.

Att en mer artikulerad opposition uppstår är visserligen en långvarig process. Det krävs att de som drabbas av en utveckling ska känna igen varandra, identifiera sig som “vi”, utmåla ett “dom” att opponera emot, och utforma någon form av organisering och handlingsalternativ som man kan tro på. I tidigare spekulationsperioder har detta gått bra – spekulationsperioden 1765-90 utlöste de franska och amerikanska revolutionerna, spekulations­perioden 1830-50 utlöste chartismen och revolutionerna 1848, spekulationsperioden 1880-95 utlöste stabilt organiserade arbetarrörelser och antikoloniala rörelser, och spekulationsperioden 1920-40 fanns arbetarrörelser och antikoloniala rörelser kvar att reaktivera. Den nuvarande spekulationsperioden började redan för tretti år sen och borde vid det här laget ha utlöst kraftiga motaktioner. Så har inte skett.

Det är sant att det under en period dök upp något som även spreds till den här delen av världen som “den globala rättviserörelsen”. Dess bas bestod av sluminvånare och småbönder, de senare organiserade i småbondeinternationalen Via Campesina. De är fortfarande starka exempelvis i Sydamerika och Sydasien, men har av förklarliga skäl inte lyckats göra intryck i systemets kärnländer på samma sätt som systemkritiska rörelser vid tidigare spekulationsperioder. Där har istället en restprodukt av tidigare folkrörelsevågor, den s.k. “vänstern”, behållit en form av hegemoni bland dem som vill se en annan utveckling än den som de styrande står för.

Min ståndpunkt är att denna hegemoni är skadlig och bidrar till att svaret på systemets kris är så svagt som det är. “Vänstern” har degenererat och kan inte längre peka ut en trovärdig kurs. Istället står den ivägen för andra att peka ut en sådan kurs. I “vänsterns” kölvatten finns massor av duktigt och intelligent folk som skulle göra större nytta om inte restprodukten låg där och förvirrade vårt strategiska tänkande med sina – jag vill inte säga gamla floskler, för en gång i tiden var vänstern trovärdig och ganska bra. Jag skulle nästan vilja säga frånvaro av rimliga handlingsalternativ över huvud taget.

Låt mig förklara:

 1. Kärnan i problemet är att “vänster” numera är identitetspolitik istället för intressepolitik, även bland dem som annars kritiserar identitetspolitik. Det står inte längre för något politiskt kollektiv som är sammansvetsat av en gemensam kamp för något. Det är en avgränsning av “oss” som har strukturerat våra analyser av samhället på ett visst sätt istället för “oss” som förtrycks av detta samhälle. En avgränsning av “oss” som har ungefär samma smak, ungefär samma referenser och ungefär samma minnen. En avgränsning som har ett par konkreta nackdelar.
 2. Dels drar det gränserna på fel ställen – man uppmanas solidarisera sig med någon enligt egen uppfattning vänsteristisk statstjänsteman eller företagare inom kulturbranschen istället för med folk som hotas av arbetslöshet, konkurs eller utförsäkring, för att inte tala om kristna eller muslimska sluminnevånare eller småbönder. Vilket försvagar motståndet mot den utplundring folkmajoriteten utsätts för. Vi får smala mobiliseringar baserade på ideologisk och/eller kulturell samstämmighet istället för breda baserade på gemensamma intressen.
 3. Dels ger den alltför mycket politisk hävstångseffekt åt dem som formulerar dessa analysstrukturer, på bekostnad av dem som deltar i eller rentav leder de konkreta försvarsstriderna för förtryckta, utsugna och/eller diskriminerade grupper och/eller klasser i dagens värld. Förutom att detta alltför mycket gör baksätespassageraren till förare (och därmed gör fordonet mer svårstyrt) har det den t.o.m. utifrån de vänsteristiska utgångspunkterna själva lite tvivelaktiga effekten att iländernas medelklass tilldelas en nyckelroll den inte förtjänar. Det är ju den som har mest tid att analysera och störst makt att sprida resultatet av sina analyser. Kanske detta är nyckeln till vänsterns politiska svaghet idag – de är “i samma position som en ung man som lever på underhåll från en far han hatar” som George Orwell uttryckte det på 30-talet, och därför egentligen inte särskilt hett önskar någon förändring?
 4. I tillägg till detta, hur viktigt det nu är, skapar ideologiskt grundade “vi”-grupperingar problem med legitimiteten. Den som för en kamp för sina intressen kan misstänkas för mycket, men aldrig för att sakna legitimitet. Medan rörelser som hålls ihop av ideologi snabbt misstänks för att vilja konstruera ett “fall” som belyser deras käpphästar så snart de engagerar sig för något, snarare än att försvara ett direkt intresse för dess egen skull. Vilket ytterligare snävar in mobiliseringen. I viss mån är detta något man alltid tvingas leva med; alla långvariga rörelser bygger upp ideologiska intressen som utsätter dem för misstankar. Kanske det är en fråga om grad. En organisering som uteslutande är ideologisk skapar mindre legitimitet för sina frågor än en som också är sakpolitisk, medan den största legitimiteten skapas av de personer saken gäller.
 5. Det finns också problem med det konkreta innehållet i vänsteretiketten. Bakgrunden från 1789, då begreppet myntades, har en bra värdegrund – jämlikheten – även om det som betonas i etiketten är placeringen i ett parlamentarisk församling snarare än organiseringen på gatorna. Sedan dess har dessutom en massa bråte hopats, ofta utifrån konkreta konflikter som gjorde bråtet logiskt då det formulerades, men som med tiden har blivit mer en samling traditioner som inte har med dagens verklighet att göra.
 6. Till de mest tvivelaktiga hör den entusiastiska uppslutningen bakom “utvecklingen” och “moderniteten”, abstrakt sett, som när den ska konkretiseras alltför ofta är identisk med kapitalismens senaste och mest effektiva utsugningsmekanismer, vars bekämpande man på det sättet har komplicerat. Man kan peka på tvåhundra års hets mot bönder som “outvecklade” och “primitiva”, man kan peka på artonhundratalets entusiastiska uppslutning bakom den som “progressiv” uppfattade kolonialpolitiken, man kan peka på decennier av stöd för 1900-talets funktionsuppdelande och därmed segregerande stads­byggnadspolitik, man kan peka på den idag tack och lov mildrade traditionen av teknikvänlighet oavsett vad tekniken har använts till och i vems händer den ligger. Grunden är förstås ett alltför okomplicerat anammande av upplysnings­traditionen med dess kapacitet för såväl egenutvecklad förståelse som auktoritärt pådyvlande av den bildade medelklassens fördomar.
 7. En annan av de tvivelaktiga traditionerna, en som kanske direkt följde ur det parlamentariska ursprunget, är den extrema och överdramatiserade betoningen av statsmakten – antingen på socialistiskt vis okomplicerat anammande eller på anarkistiskt vis lika okomplicerat avvisande. Den socialistiska traditionen är väl den dominerande (med den anarkistiska som en negativ spegelbild): kampen för det goda samhället som upprättande av den goda staten, via ett parti. Den totalt överdimensionerade roll detta ger profes­sionella eller halvprofessionella partifunktionärer och deras ur allmänhetens synpunkt obskyra köpslående om fördelar för respektive varumärke är välbekant för dem som har någon erfarenhet av folkrörelsepolitik.
 8. En ofta uppmärksammad och ofta beklagad effekt av denna strategi är just slagsmålet mellan olika varumärken, olika “partier”, med anspråk på att vara just den aktör som ska upprätta denna goda statsmakt. För de mer väletablerade partierna lurar förstås hoppet om välbetalda statstjänster som en orsak bakom copyrightstriderna, för de icke så väletablerade är bevekelsegrunderna mer svårfunna. Inom folkrörelsepolitiken är förvisso inte organisationsegoism något okänt, men vanligare är att man delar upp sig och var och en gör vad den anser sig bra på, varpå man samarbetar då båda anser sig tjäna på det. Ömsesidiga fördömanden i princip är tack och lov ovanliga; däremot regel hos vänsterns statsbyggarsekter. Det måste finnas något i organisationsformen som lockar fram sådant fokus på exkludering snarare än inkludering. Kanske att det är fråga om ett nollsummespel – de är imaginära strider om imaginära mandatfördelningar i den imaginära goda staten?

 9. Ett annat praktiskt problem med statsmakt/partistrategin är att om man föreställer sig sitta inne med den exklusiva Nyckeln till det Goda Samhället tenderar man att uppträda lite föraktfullt och besserwissrigt gentemot andra politiska aktörer, som den enda som egentligen har full legitimitet. Överlägset värst är givetvis de som har nått någon sorts framgång i egenskap av regeringsparti, men egendomligt nog uppträder gärna också de som inte har haft någon framgång över huvud taget någonsin på det viset. Detta är givetvis något som hindrar gott samarbete till gemensam fördel; i ett politiskt samarbete kan det inte finnas någon statusskillnad utom kanske den som bygger på vad var och en faktiskt bidrar med.
 10. För den som invänder att även denna text utmärks av besserwisseri vill jag svara att jag inte riktar mig mot någon organisation utan mot en strategi (eller kanske resterna av en strategi…) som har visat sig vara ofruktbar. Dels på lång sikt: frukten av tvåhundra års vänsterpolitik i form av iländernas välfärdsstat är klart på retur, och i form av uländernas socialistiska statsbyggande är frukten ännu mer maskäten. Och dels på kort sikt: nytändningen av vänsterpolitiken från 1965 och framåt har inte uppnått något som helst bestående, utom kanske lite roliga kampminnen. Den stora uppslutningen kring traditionell vänsterpolitik som råder på rörelsescenen och framför allt bland dess mest engagerade och aktiva deltagare är därför dysfunktionell.
 11. Det värdefullaste kan behållas. Jag talar förstås om 1789 års försvar för jämlikheten. Resten bör ses som historiskt förklarliga men ofta föråldrade positioneringar, som kräver god argumentation för att tillämpas idag. Det är givetvis fullt acceptabelt att också behålla till exempel den marxistiska teorin – om man också accepterar andra teoretiska ramar som fullt likvärdiga.

 12. Men framför allt: kan man inte sluta upp med den tröttsamma identitetspolitiken – “vi inom vänstern” (på sitt sätt lika tröttsamt som “vi muslimer”, och ganska likt) – och utgå från den sociala identitet som man råkar tillhöra istället? Bidra till en folklig politik mot den nyliberala utplundringen? Som utgår från att alla som vill kämpa har samma legitimitet och begriper lika mycket? Som rymmer alla drabbade, oavsett vilka tolkningsstrukturer de hänger sig åt nu innan vi har börjat? Och förlita oss på att den gemensamma tolkningsstruktur som utvecklas efterhand kommer att vara god nog?

—–

- Här utvecklar Frances Tuuloskorpi ytterligare samma fenomen ur arbetarrörelsesynvinkel

- Socialdemokraterna har jag hyvlat av tidigare