EU-toppmötet i Göteborg
 
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
 
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 
Andra toppmötes-protester 
 


Göteborg 2001

- kunskapsbank med temasidor
Denna hemsida är upprättad av Folkrörelsestudiegruppen för att hjälpa de som önskar mer information och analys av händelserna i Göteborg i samband med EU-toppmötet i juni 2001. Här kan du hitta länkar till många vittnesmål och dokumentation av olika slag men också information om tryckt material som inte finns på nätet. Vi hoppas på din hjälp av informera om mer material, skicka gärna tips till info@folkrorelser.nu.
 
Materialet söker lyfta fram händelserna i ett allsidigt perspektiv. Därför läggs vikt vid att visa på både "mjuka" och "hårda" metoder som kommit till uttryck från både rörelsers och statens sida i Göteborg. Formerna som staten valt för folkbildning och dialog samt politiska förändringar är lika viktiga att dokumentera och analysera som statens metoder för att polisiärt eller på annat sätt materiellt bemöta protester. På samma sätt är det viktigt att dokumentera och analysera både vad folkrörelserna politiskt verkade för genom seminarier som olika sätt att konfrontera eller föra dialog med EU-toppmötet och USA besöket samt hur praktiska organiseringen gick till.

Syftet är att bidra till den folkbildning som behövs efter händelserna i Göteborg. Det är också en hjälp för organisationer som varit med i Göteborgsaktionen 2001 och Nätverket Göteborg 2001 samt andra folkrörelser och den kritiska allmänhetens möjligheter att skaffa sig en egen uppfattning. Detta genom att ge en överblick över vad om hänt och alternativa möjligheter att analysera skeendet.

Kunskapsbankens temasidor sätter in händelserna vid EU-toppmötet i ett bredare sammanhang. Det görs både genom att ta upp förberedelsearbetet och uppföljning efter Göteborg. Det görs också genom att visa till andra erfarenheter av protester i samband med toppmötet från de första kravallerna vid Världsbankens möte i Köpenhamn 1970, första motkonferenserna vid ett toppmötet i Stockholm 1972 till G8 mötet i Genua i juli 2001.

Folkrörelsestudiegruppen ser på händelserna i Göteborg som historiskt viktiga för Sverige med betydelse också för Norden och den internationella systemkritiska rörelsens toppmötesprotester. Vår politiska utgångspunkt är vikten av folkrörelsesamarbete för samhällsförändring. Vår egen analys av skeendet utgår från ett folkrörelseperspektiv som är kritiskt till dialog eller konfrontation som de två ensamma alternativen för folkrörelser som vill förändra samhället. En för stark betoning av dialog kan leda till legitimering av en politik som går i rakt motsatt riktning av den som man önskar och dessutom bli ett effektivt indirekt stöd till våldsupptrappning. En för stark betoning av konfrontation kan också leda till legitimering av en politik som man inte önskar och dessutom till direkt deltagande i en våldsupptrappning. Alternativet är att direkt gå ut till folk och organisera självständigt arbete för mer grundläggande samhällsförändring utan att all verksamhet omedelbart leds in i dialog eller konfrontation med makten. Vi ser det också som viktigt med begrepp som politiserar erfarenheterna från Göteborg och lyfter fram perspektiv som ser till samhället som helhet.

Kunskapsbanken Göteborg 2001 är ett projekt inom ramen för www.folkrörelser.nu, en hemsida som handlar om folkrörelser i hela världen, deras erfarenheter och metoder. Här kan du hitta material som folkrörelseguiden för internationellt samarbete för miljö och solidaritet med många adresser och texter om internationella folkrörelser, bibliografier m.m.

 

 

 

 

Sammanställning: Tord Björk, Louise Pettersson och Jan Wiklund,
Uppdaterad 2002-12-11