Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


Utställningen Baltutlämningen

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser

 

 

Finlands roll

 

Så säger staten om Finlands roll

 

Skärm 2

Krigsutbrottet 1939

texten och ett foto fokuserar på icke-angreppspakten mellan Nazi-Tyskland och Sovjetunionen.

Finlands roll tas upp i en bildtext till en karta:

"Europa 1939. Östeuropa är pressat mellan två hungriga stormakter, Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunionen."

 

Skärm 3

Sovjets aggression västerut

texten tar upp att efter Nazi-Tysklands anfall på Polen anföll Sovjet Polen från öster och att Sovjet fick fria händer att ockupera de baltiska staterna. Texten illustreras med anfallande sovjetiska soldater med bajonetten på.

 

Den illustreras också med ett foto på vitklädda finska soldater bakom en kulspruta med bildtexten:

"Finska soldater förbereder sig för försvarsstrid. I november 1939 gick stora sovjeiska arméförband över gränsen till Finland. Trots de sovjetiska förbandens numerära övertag lyckades den finska krigsmakten bjuda hårt motstånd. Detta kom att säkerställa Finlands fortsatta självständighet."

Skärmens text avslutas med orden:

"Sovjet anföll Finland den 30 november 1939. Ambitionen var att helt införliva Finland i Sovjetunionen, men det bjöds på kraftigt motstånd. Antalet sovjetiska soldater var långt fler än de finska. Finländarna hade dock en bättre taktik och lyckades hejda ryssarna. Fred slöts så småningom utan att Finlands självständighet upphävdes. Finland tvingades emellertid avträda landområden i öster till Sovjet."

 

Skärm 4

Nazi-Tysklands aggression

Här finns Finland med på en karta med bildtexten:

"Europa 1942. Nazi-Tyskland och axelmakterna står på höjden av sin expansion. Stora delar av kontinenten ligger under Hitlers kontroll."

 

Finlands färg på kartan är när utställningen visas i Kristianstad vit som neutrala Sverige och det anti-nazistiska Strobritannien, i Stockholm ändras det till en egen unik brunrandig kulör. Finlands gränser på kartan är ifrågasatta.

Den roll Finland ges på kartan kritiseras här för att vara en historieförfalskning.

 

Skärm 5

Tyskland anfaller Sovjet

Här omnämns inte Finland.

 

Skärm 6

Freden 1945 Sovjet ockuperar Baltikum

Finland nämns inte i texten men finns med på en karta över Europa 1945 med den nya gränsen som också gäller idag .

 

Skärm 7

Här finns inte Finland omnämnt i texten.

 

Skärm 8

Sveriges beredskap

Här finns Finland med centralt efter första stycket:


"Finland anfölls redan på hösten 1939. i kriget mellan Finland och Sovjet frångick Sverige sin neutralitet och förklarade sig istället icke-krigförande'. detta innebar att vapen, ammunition och annan krigsmateriel sändes över till Finland i stor omfattning. Därtill gick cirka 9000 svenskar in i kriget frivilligt på den finska sidan.

När finsk vinterkriget bröt ut i november 1939 bildades i Sverige en samlingsregering med representanter för alla riksdagspartier utom kommunisterna."

 

Skärm 9

Eftergiftspolitiken

Denna skärm tar upp transiteringen av tyska soldater genom Sverige. Om den armédivision som transporterades från Norge via Sverige till Finland står i utställningen:
"Den skulle sättas in i striderna mot ryssarna. Finland och Tyskland var vid denna tid förbundna i en militärallians riktad
mot Sovjet."


I övrigt tar ine utställningen upp Finlands roll.

Finlands roll i andra världskriget beskrivs som försvararens. Det underbyggs av ett foto med finska soldater som försvarar sig
mot det angripande Sovjet under ett sommarfoto med anfallande sovjetiska soldater. Senare framkommer också i beskrivningen av Sveriges eftergiftspolitik att Finland är i militär allians med Tyskland, men det framkommer inte i vilket syfte.

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten görs osynlig

Här kommer mer informtion och citat ur debatten att läggas upp.

Kritisk syn på Finlands roll:

Efter det ensamma och enastående försvaretav Finland mot den sovjetiska övermakten under vinterkriget 1939 vilket
slutade med ett fredsavtal i mars 1940, ändrades Finlands roll radikalt.

1941 blev Finland angripare och anföll Sovjetunionen tillsammans med Nazi-Tyskland. Tyskarna påbörjade förintelsen genom systematiska massmord på kommunister, judar, romer och många ryssar. Massmorden
utfördes av specialenheter inom
armén. Finlands roll blev inte bara att återta landområden som gått förlorade i fredsavtalet
efter vinterkriget.

Man ockuperade också områden i Östkarelen. Där utsattes den ryska befolkningen för en etnisk rensningspolitik. Över hälften av befolkningen sattes i koncentrationsläger där många svalt till döds. Genom
tvångsförflyttningar försökte man skilja den finsk-ugriska befolkningen från den slaviska.
Den finskättade befolkningen fick större livsmedelsransoner och högre lön än ryssarna.

Finland hjälpte tyskarna att hålla stora sovjetiska trupper i norra Ryssland för att skydda de enda försörjningslinjerna Sovjet hade med yttervärlden via Murmansk och Vita havet. Finland deltog i ett gemensamt angrepp på Sovjetunionen.