Index

Förord

Göteborgsaktionen inför EU-toppmötet 2001

Makten över resurserna.

Fackliga och sociala rättigheter i Europa

EU och globaliseringen av militarismen

Schengen och demokratiska rättigheter

Talare vid demonstration och protestmöte

Utmana storföretagen för internationell solidaritet

Göteborgsaktionens slutdokument

För ett annorlunda Europa - plattform.

Ordförklaringar

Göteborgsaktionens slutdokument

Under våren 2001 höll Sverige ordförande klubban inom EU. Ministermötena runt om i landet har kantats av folkliga protester. Topp mötet i Göteborg var kulmen på dessa protes ter och blev en av de största politiska tilldragelserna i landet på många år. Göteborgsaktionen 2001 som under helgen 8-9 september samlades till ett avslutande möte, där nätverket upplöstes, enades om följande slutdokument och krav:

Göteborgsaktionen 2001

Göteborgsaktionen 2001 var ett nätverk som bildades i syfte att förena den EU- och globa liseringskritiska rörelsen inför EU-manifesta tioner och andra aktiviteter som skulle hållas i Göteborg i samband med EU-toppmötet där i juni 2001. Vi samlade 80 organisationer bakom en plattform baserad på fyra politiska krav:

· Nej till militariseringen av EU

· Nej till rasism och utvecklingen av Fästning Europa

· Nej till en grundlagsfästning av den nylibe rala politiken i EMU

· Gör inte offentlig sektor och miljö till en handelsvara

Nätverket begränsades inte till Sverige utan omfattade även ett flertal organisationer från framförallt Norge och Danmark. Det var ett samarbete mellan gamla och nya folkrörelser, med platt och aktivistdominerad organisation.

En huvudaktör

Göteborgsaktionen har varit en huvudaktör under toppmötet i Göteborg och i den enorma politiska mobilisering som föregick junihändelserna. Vi mobiliserade demonstranter från hela Sverige, men även från många andra länder, främst i Norden.

Aktiviteterna

Vi arrangerade en motkonferens för att skapa ett folkligt forum för EU- och globaliseringskritiken. Vid ministermötets början på freda gen genomfördes en välbesökt protest manifestation och på lördagen samlade vi

20 000 människor till en demonstration för ett annorlunda Europa. Som ett led i

sammanvävandet av globaliserings- och EU-kritiken tog vi även initiativ till samarbetet kring Bush not welcome-demonstrationen på torsdagen.

Utöver de utåtriktade aktiviterna organiserade nätverket även informationscentraler,

arrangerade boende för de tillresta och

upprättade sjukvårdsteam.

Våldet

Trots den stora uppslutningen i massiva demonstrationer, protester och möten kom ändå bilden av händelserna i Göteborg att präglas av kravaller och massmedias ensidiga fokusering på dessa. Göteborgsaktionen 2001 har tagit

avstånd från allt våld, både det som utövades av polisen och ett fåtal demonstranter . Detta förekom inte under någon av de stora manifes tationer som vi arrangerade.

I och med polisens insatser exempelvis vid Hvitfeldska och Schillerska gymnasiet har mängder av fredliga demonstranter berövats sina demokratiska rättigheter , kränkts och utsatts för övergrepp. Massmedia och politiker har alltför länge undvikit att granska polisledningens ansvar för att skapa eller trappa upp situationer som bidrog till att kravaller utlöstes.

Vandaliseringen av Avenyn genomfördes av en mycket liten minoritet av aktivister. Dendrabbade oskyldiga människor , visar på en märklig blindhet för allmänhetens åsikter, och skadar även möjligheten att bygga en starkare EU- och globaliseringskritisk rörelse.

Rättegångar och utredningar

De pågående rättegångarna mot åtalade de monstranter har gett talrika exempel på politi serade straffsatser, som väcker stark oro. Efter polisens våld i Genua, som visserligen var betydligt grövre, men ändå har en kuslig likhet med händelserna i Göteborg, har det italienska parlamentet tagit initiativ till en utredning om polisens våld, som även utreds av flera domare. Svenska politiker har dessvärre hittills varit kallsinniga till de krav som har ställts på en oberoende utredning av hän delserna.

De direktiv som getts den s k Carlsson utredningen har mest handlat om en översyn av polisens utrustning och maktbefogenheter. Låt oss därför varna för att tårgas, vatten kanoner och nya steg mot en militarisering av polisen, som liksom i Genua bara kan leda till fördjupad polarisering och risk för upptrappat våld.

Fortsatt samarbete

Trots dessa problem har Göteborgsaktionens protester i Göteborg bidragit till den internatio nella opinionsbildningen mot EU:s nyliberalism och de globala storföretagens makt som visar vår gemensamma växande globala styrka. Det har också inneburit ett omfattande samarbete mellan rörelser och organisationer, som medfört viktiga erfarenheter inför fram tida politiska mobiliseringar. De stora protesterna för ett annorlunda Europa och en annan världsordning kommer att fortsätta.

Krav och riktlinjer

Göteborgsaktionens avslutande möte beslutade bland annat:

  • att upprepa kravet på en oberoende, allsidig utredning;
  • att kritisera Carlssonutredningens direktiv, men att stödja att organsiationer och folkrörelser framför sina åsikter till denna i en "kon frontativ dialog";
  • att uttala sig för en folkrörelsebaserad och allsidig studie och uppmana staten att ge nödvändigt ekonomiskt stöd;
  • att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att samordna en anmälan till polisen eller JO om polisens agerande vid Hvitfeldtska och Schillerska.

Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa, den 9 september 2001